close
تبلیغات در اینترنت
واخواهی در امور کیفری شاپوراسماعیلیان(حقوقدان)
loading...

وب سایت حقوقی عدالت گستر

 اعتراض به حکم غیابی کیفری، واخواهی نامیده می شودومرجع رسیدگی به واخواهی، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.تفصیل مسایل واخواهی ازاحکام کیفری، درحوصله یک نوشتار کوتاه نیست .از این رو، دراین یادداشت به اختصار، موارد صدور حکم غیابی ،معیار غیابی بودن حکم،مهلت واخواهی،نحوه رسیدگی…

دانلود رایگان نرم افزار مجموعه قوانین عدالت گسترنرم افزار مجموعه قوانین عدالت گستر

(ویزه اندروید)

 

مجموعه کامل از قوانین و مقررات وایین نامه های بروز شده وشامل مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه و اراءوحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور وبیش از1000نکته حقوقی بسیار کاربردی برای وکلا وکاراموزان وکالت وداوطلبین ازمون وکالت و قضاوت گرداوری شده است.

 

>>طراحی و توسعه این نرم افزار توسط اقای اشکان نجمایی وکیل دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری استان کرمان صورت گرفته است.تمام حقوق مادی و معنوی این نرم افزار برای پدید اورنده محفوظ می باشد.> <

 


دانلود رایگان نرم افزار در سایت بازار
واخواهی در امور کیفری شاپوراسماعیلیان(حقوقدان)

مدیریت بازدید : 544 چهارشنبه 13 اسفند 1393 نظرات ()
 
اعتراض به حکم غیابی کیفری، واخواهی نامیده می شودومرجع رسیدگی به واخواهی، دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.تفصیل مسایل واخواهی ازاحکام کیفری، درحوصله یک نوشتار کوتاه نیست .از این رو، دراین یادداشت به اختصار، موارد صدور حکم غیابی ،معیار غیابی بودن حکم،مهلت واخواهی،نحوه رسیدگی به آن حسب مورد( بدون دعوت طرفین یا لزوم تعیین وقت رسیدگی) وچگونگی اجرای حکم غیابی مورد بحث قرار می گیرد.افزون براین، تغییرات این مقررات درقانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مورد اشاره قرار می گیرد:1-مطابق ماده 217قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری، دادگاه درکلیه جرایم مربوط به حق الناس ونظم عمومی که جنبه حق اللهی ندارند(بارعایت شرایطی )حکم غیابی صادر می نمایدوبرابرتبصره 2همان ماده درجرایم حق اللهی نیزدادگاه می تواندبا بررسی محتویات پرونده غیابا حکم بر برائت متهم صادر نماید.2-برابر ماده مرقوم ،معیار غیابی بودن حکم ،این است که«... متهم یاوکیل او درهیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده ولایحه دفاعیه نفرستاده با شند...» بنابراین درامورکیفری ،ابلاغ احضاریه اعم از قانونی یا واقعی ،مبنایی برای غیابی یا حضوری بودن حکم نیست ودرصورتی که موجبات رسیدگی فراهم باشدو حکم محکومیت صادرشود،حکم صادره غیابی خواهدبود.ماده 406 قانون آیین دادرسی جدید با اصلاحات عبارتی مقرر می دارد:« درتمام جرایم ،به استثناء جرایمی که فقط جنبه حق اللهی دارند،هرگاه متهم یا وکیل اودرهیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشددادگاه پس از رسیدگی رای غیابی صادر می کند...»3-ناگفته پیداست حکم غیابی قانونا تنها درمورد محکومیت محکوم علیه ( متهم )می تواند مصداق داشته باشدوماده مذکورازقانون جدید  واخواهی را درباره حکم محکومیت غیابی ،صراحتا تاکید کرده است ،بنابراین حکم دادگاه نسبت به شاکی یا مدعی خصوصی و دادستان یا نماینده او به هرصورت حضوری است وآنان حق واخواهی ندارندلازم به ذکر است صر ف حضور متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دردادسرا ، یادخالت وکیل او دراین مرحله، موجب حضوری بودن رای در دادگاه نخواهد بودواسا سا مقررات مربوط به صدور حکم غیابی ناظر به مر حله رسیدگی در دادگاه است4.- مطابق ماده 217یاد شده«...این رای (غیابی)پس از ابلاغ واقعی، ، ظرف ده روز قابل واخواهی دردادگاه صادرکننده رای می باشدوپس از انقضا  مهلتواخواهی برابر قانون تجدیدنظر احکام دادگا ه ها قابل تجدید نظر است...» این مهلت درماده406قانون جدید به بیست روز افزایش داده شده وتصریح گردیده حکم حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام است.نکته مهم این است که مبداءواخواهی دراحکام غیابی از تاریخ ابلاغ واقعی حکم است و «تازمانی که حکم غیابی ابلاغ واقعی نشود،حق واخواهی محکوم علیه محفوظ می ماندوابلاغ قانونی حکم غیابی وانقضاءمهلت واخواهی وتجدید نظر، مجوزی است برای شروع به اجرای حکم نه ملاکی برای رد واخواهی محکوم علیه غیابی-نظریه مشورتی 7/5759 -6/7/ 79»وچنانچه رای غیابی درامرکیفری متضمن محکومیت به ضرر وزیان نیز باشد،امر کیفری از حیث مهلت واخواهی، از مهلت مقرردر امر حقوقی (بیست روز)تبعیت می نماید.به هر  صورت ،پس از ابلاغ قانونی رای،اگر این مهلت ها سپری شده باشد،  پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال می شودودرصورتی که محکوم علیه غیابی در زمان اجرای حکم، از صدورحکم مطلع شود مطابق قسمت اخیر تبصره 1 ازماده 217می تواند«...ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادر کننده رای تقاضای واخواهی نماید.دراین صورت، دادگاه اجرای رای رابه صورت موقت، متوقف ودرصورت اقتضاءنسبت به اخذ تامین یاتجدیدنظر درتامین قبلی اقدام می نماید.» وامادرتبصره 2ماده406قانون جدیداضافه شده«...دراین صورت اجرای رای متوقف ومتهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود...» وبنظر می رسددرچنین حالتی، تکلیف توقف اجرا، به اجرای احکام واگذارشده است. بدیهی است درمواردی که بااعطاء نیابت قضایی اجرای حکم غیابی از طریق اجرای احکام حوزه قضایی دیگر(به ویژه دورتر) انجام می گیرد،اعزام تحت الحفظ متهم ،بدون اخذ تامین، مواجه بااشکال است.5-برابرماده 218 قانون جاری «دادگاه پس ازرسیدن تقاضای واخواهی، بلافاصله واردرسیدگی میشود ودلایل ومدافعات محکوم علیه رابررسی و چنانچه موثردر رای نباشد،رای غیابی را تایید می نماید  و در صورتی که موثر دررای تشخیص دهدویا بررسی مدارک ومدافعات مستلزم تحقیق بیشتر باشد،باتعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت مینماید.دراین صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع رسیدگی نخواهد بود.»بنا براین ،دادگاه صادرکننده حکم غیابی درصورت واخواهی محکوم علیه بدون تعیین وقت رسیدگی ودعوت طرفین به منظور اطلاع شاکی از مدافعات محکوم علیه قانونا مجاز به فسخ محکومیت غیابی نیست درغیر این صورت (فسخ رای بدون دعوت طرفین)، موجب سلب حق اقامه دلایل احتمالی شاکی دربرابرمدافعات واخواه است که مغایر با صراحت ماده مذکوروبرخلاف موازین دادرسی عادلانه محسوب می شود. به ویژه اگررای صادره از حیث نصاب مجازات قانونی قابل تجدیدنظر نباشد.با لحاظ اهمیت این موضوع ،ماده407 قانون جدید،رسیدگی به واخواهی رادرهرصورت، مستلزم تعیین وقت رسیدگی مقرر داشته است. مطابق این ماده« دادگاه پس ازواخواهی، باتعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می کندوپس از بررسی ادله ودفاعیات واخواه،تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.عدم حضورطرفین یاهریک از آنان مانع رسیدگی نیست.»  بدیهی است چنانچه قبل از صدور حکم دادگاه،به جهتی ازجهات قانونی مذکور درماده6 قانون آیین دادرسی دادگا ه های عمومی وانقلاب درامورکیفری(مانند فوت متهم یا گذشت شاکی خصوصی درجرایم قابل گذشت ویا...)ادامه تعقیب امرجزایی منتفی شود، دادگاه دروقت فوق العاده با فسخ رای محکومیت غیابی قرارموقوفی تعقیب صادر می نماید.
مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • نظرسنجی
  به کدام یک از گرایش های حقوق علاقه دارید؟


  صفحات جداگانه
 • عضویت در خبرنامه
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۵ اسفند ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 23 بهمن ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳۰ بهمن ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۱۸ بهمن ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ بهمن ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ بهمن ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۲ شهریور ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۹ شهریور ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۵ شهریور ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱ مهر ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۸ مهر ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ مهر ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ مهر ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ مهر ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۳ آبان ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۴ آبان ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۸ آبان ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۴ آبان ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آبان ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۸ آبان ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ آذر ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۶ آذر ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۱۱ دی ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۳ دی ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه۲۷ دی ۱۳۹۳
 • نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ۲۹ دی ۱۳۹۳
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 729
 • کل نظرات : 19
 • افراد آنلاین : 3
 • تعداد اعضا : 220
 • آی پی امروز : 72
 • آی پی دیروز : 89
 • بازدید امروز : 766
 • باردید دیروز : 453
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 766
 • بازدید ماه : 1,465
 • بازدید سال : 1,465
 • بازدید کلی : 1,465
 • کدهای اختصاصی
  اخرین مطالب ارسالی سایت
  مطالب پر بازدید مطالب جدید مطالب تصادفی